Also, I like it when Elton say...

Also, I like it when Elton says “Nikiter.”